Hantering av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (Artikel 13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679).

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och eventuella personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som registrerad.

 • Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är Kultur- och fritidsnämnden i Skövde kommun
 • Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att kunden ska kunna köpa och boka i vårt kassasystem. Om det gäller ett avtal och du inte lämnar dina uppgifter kan det få den påverkan att den registrerade inte kan ingå något avtal
 • Behandlingen grundar sig på dataskyddsförordningen
 • De som kan komma att ta del av personuppgifterna är personal på Arena Skövde och vår tredjepartsaktör, Actor
 • Då Skövde kommun lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger
 • Lagringstiden för personuppgifter är regleras enligt dokumenthanteringsplanen
 • Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör den registrerade samt har även i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen
 • Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan
 • Registrerad har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades
 • Registrerad har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen
 • Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@skovde.se alternativt Kontaktcenter 0500-49 80 00

För mer information hur personuppgifter behandlas, klicka här.